Oświadczenie o ograniczonej gwarancji

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI I POMOCY TECHNICZNEJ HYPERX („OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE”)

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne HyperX określa okresy gwarancji dla produktów HyperX i dotyczy wyłącznie produktów HyperX. Jest ono niezależne od wszelkich oświadczeń gwarancyjnych HP. Oświadczenia gwarancyjne HP nie dotyczą produktów HyperX, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie. Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego klienta będącego użytkownikiem końcowym i podlega warunkom oraz wymogom opisanym w niniejszym dokumencie. Produkty zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Uwaga: uszkodzenia fizyczne nie są objęte naszą polityką gwarancyjną. Dalsze wyłączenia zostały opisane poniżej.


OKRESY GWARANCYJNE

Gwarancja na okres dwóch lat:

Poniższe produkty HyperX są objęte niniejszą gwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe HyperX™ (z wyłączeniem serii Cloud Orbit, a także wszelkich bezpłatnych elementów promocyjnych dołączonych do zestawu), klawiatury, myszy, podkładki pod myszy, mikrofony stacjonarne, nakładki na klawisze, podpórki pod nadgarstki oraz produkty do ładowania.

Produkty HyperX, które nie należą do żadnej z kategorii opisanych w niniejszym Oświadczeniu o gwarancji, są objęte gwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

Gwarancja na okres jednego roku:

Poniższe produkty HyperX są objęte niniejszą gwarancją przez okres jednego roku od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego: zestawy słuchawkowe z serii HyperX™ Cloud Orbit.

Gwarancja na okres sześciu miesięcy:
Akcesoria do zestawów słuchawkowych HyperX zakupione bezpośrednio w naszym sklepie internetowym są objęte gwarancją przez okres sześciu miesięcy od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika końcowego.

Produkty HyperX, których produkcja została zakończona

W przypadku zaprzestania produkcji produktu firma HyperX, według własnego uznania, zaproponuje wymianę na porównywalny produkt lub zapewni zwrot pieniędzy równy cenie zakupu lub aktualnej wartości produktu, w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

Produkty HyperX zakupione jako używane nie są objęte gwarancją.

Procedury i wymagania dotyczące reklamacji z tytułu gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, użytkownik może w ciągu określonej liczby dni zwrócić wadliwy produkt do pierwotnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt HyperX. Przed dokonaniem zwrotu produktu należy zapoznać się z warunkami odpowiednich zasad dotyczących zwrotów. Zazwyczaj należy dołączyć informacje identyfikujące produkt, w tym numer modelu i numer seryjny (jeśli dotyczy) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Wymagane będzie przedstawienie dowodu zakupu. Wszystkie zwrócone części lub produkty, w przypadku wymiany lub zwrotu pieniędzy, stają się własnością firmy HyperX z chwilą ich otrzymania. Produkt zastępczy zostanie wysłany na koszt firmy HyperX. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa produkty, które nie zostały sprowadzone lub sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów firmy HyperX, nie są objęte niniejszą gwarancją. Aby uzyskać informacje o warunkach gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono takie produkty.

Dodatkowe warunki specyficzne dla danego kraju:

Stany Zjednoczone Ameryki:
W Stanach Zjednoczonych użytkownik może zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego HyperX po uprzednim uzyskaniu od firmy HyperX numeru upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA można uzyskać, odwiedzając witrynę [https://hyperx.com/pages/support] i wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:
W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli użytkownik nie może zwrócić produktu do pierwotnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może zwrócić produkt bezpośrednio do centrum serwisowego firmy HyperX po uprzednim uzyskaniu od firmy HyperX numeru upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”). Numer RMA można uzyskać na stronie [https://row.hyperx.com/pages/support]. W niektórych okolicznościach może być wymagany dowód zakupu.

Azja:
W Azji należy wybrać region, który jest właściwy dla danego kraju.

Na Tajwanie, jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócić produktu do oryginalnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

W Chinach wniosek o RMA można złożyć za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, od którego zakupiono produkt, lub autoryzowanego centrum serwisowego, można też skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX

[https://row.hyperx.com/pages/support].

W Indiach można zwrócić wadliwy produkt, udając się do centrum serwisowego. Prosimy odwiedzić stronę [https://support.hyperx.com/Contact-Information/Asia-Contact-Information/2459431181/India-Service-Centers-Contact-Information.htm] lub skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

We wszystkich innych krajach azjatyckich należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą w celu uzyskania upoważnienia do zwrotu materiałów („RMA”). Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty ubezpieczenia i wysyłki produktu. Produkty muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli użytkownik nie jest w stanie zwrócić produktu do pierwotnego punktu zakupu lub do autoryzowanego sprzedawcy bądź dystrybutora firmy HyperX, od którego nabył produkt, może skontaktować się bezpośrednio z działem pomocy technicznej firmy HyperX [https://row.hyperx.com/pages/support].

Wyłączenia
HYPERX NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE PRODUKTU BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW. HYPERX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJI OBSŁUGI PRODUKTU HYPERX, ZATWIERDZONYCH PRZEZ HYPERX.

Niniejsza ograniczona gwarancja HyperX nie obejmuje Produktu HyperX, z którego usunięto numer seryjny lub który uległ uszkodzeniu albo okazał się wadliwy:

 • w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, rozlania cieczy, nadużycia, zanieczyszczenia, niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji, kalibracji lub z innych przyczyn zewnętrznych;
 • w wyniku działania wykraczającego poza parametry użytkowania określone w dokumentacji użytkownika dołączonej do Produktu HyperX;
 • z powodu oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów niedostarczonych przez HyperX;
 • w wyniku niewłaściwego przygotowania miejsca, konserwacji lub warunków środowiskowych, które nie są zgodne ze specyfikacją miejsca pracy firmy HyperX;
 • przez wirusa, infekcję, robaka lub podobny złośliwy kod, który nie został wprowadzony przez HyperX;
 • w wyniku utraty lub uszkodzenia w transporcie;
 • przez modyfikację lub serwisowanie przez osoby inne niż HyperX lub autoryzowany serwis HyperX; lub
 • w wyniku nieprawidłowej instalacji części wymienialnych przez użytkownika końcowego HyperX lub części zatwierdzonych przez HyperX, jeśli są one dostępne dla danego Produktu HyperX w kraju lub regionie, w którym prowadzony jest serwis.

HyperX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z interoperacyjnością lub kompatybilnością, które mogą wystąpić w następującym przypadku:

 • stosowane są produkty, oprogramowanie lub opcje nieobsługiwane przez firmę HyperX;
 • stosowane są konfiguracje nieobsługiwane przez HyperX; lub
 • części przeznaczone do jednego systemu są instalowane w innym systemie, innej marki lub modelu.

Zastrzeżenia:
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, POWYŻSZE STANOWI PEŁNĄ GWARANCJĘ NA PRODUKTY I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA, ZARÓWNO USTNE, JAK I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE GWARANCJE I FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM — W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO — WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ ISTNIEĆ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO, STANOWEGO, REGIONALNEGO LUB LOKALNEGO, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, SĄ OGRANICZONE DO OKRESÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

PRODUKTY HYPERX NIE SĄ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU JAKO KRYTYCZNE KOMPONENTY W URZĄDZENIACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE ANI DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH AWARIA LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PRODUKTÓW MOGŁOBY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ, W KTÓREJ ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA LUB ŚMIERCI. HYPERX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ JAKIEJKOLWIEK OSOBY ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW WYKORZYSTYWANYCH W ZASTOSOWANIACH OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI SPRZĘT WOJSKOWY LUB ZWIĄZANY Z WOJSKIEM, SPRZĘT DO KONTROLI RUCHU DROGOWEGO, SYSTEMY ZAPOBIEGANIA KATASTROFOM ORAZ SPRZĘT MEDYCZNY LUB ZWIĄZANY Z MEDYCYNĄ.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HYPERX W RAMACH TEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO HYPERX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NABYWCY LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTU HYPERX ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA HYPERX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE STANY LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, A PONADTO UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB JURYSDYKCJI.

W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W TYM MIĘDZY INNYMI W UNII EUROPEJSKIEJ, AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU, O ILE NIE SĄ PRAWNIE ZABRONIONE, STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAŻY PRODUKTU HYPERX UŻYTKOWNIKOWI W TYCH JURYSDYKCJACH.

POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna
Bezpłatna pomoc techniczna
Jeśli użytkownik napotka trudności podczas instalacji lub późniejszego użytkowania produktu HyperX, może skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy HyperX przed oddaniem systemu do serwisu.
Aby uzyskać pomoc przez Internet, prosimy odwiedzić stronę [
https://hyperx.com/pages/support]. HyperX zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim swoim klientom na całym świecie.

Stany Zjednoczone i Kanada:

Z działem pomocy technicznej HyperX w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można skontaktować się bezpośrednio, dzwoniąc pod numer:

Pomoc techniczna dla USA i Kanady 1-844-464-9737

Obsługa klienta w USA 1-888-484-9335


Europa, Bliski Wschód i Afryka:

Z działem pomocy technicznej HyperX w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z wyjątkiem krajów wymienionych w innych punktach, można kontaktować się pod numerem telefonu +44 (0) 1932 738888 lub pod adresem [https://row.hyperx.com/pages/support].


Azja:

Numer kontaktowy do pomocy technicznej w Azji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Informacje o produktach HyperX można znaleźć na stronie https://row.hyperx.com/pages/support.


Rosja, Białoruś:

Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Rosji: eeu_care@hyperx.com lub telefon w Federacji Rosyjskiej, +7 495 745 72 14.


Ukraina:

Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX w Ukrainie: eeu_care@hyperx.com.

Kraje Azji Środkowej i Kaukazu, Mołdawia:

Kontakt z działem pomocy technicznej HyperX dla krajów WNP: eeu_care@hyperx.com.


Brazylia:

Kontakt z działem pomocy technicznej i obsługi klienta HyperX w Brazylii:

E-mail: br_care@hyperx.com

Bezpłatny numer telefonu: 0800 724 8246

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę pomocy technicznej: [https://row.hyperx.com/pages/support]


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje dotyczące produktów i usług HyperX są określone w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HyperX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.